SERVICE INCHARGE

K.V. Pathy
Advisor

P.R. Surendran
Astrologer-Jathaka Parivarthanai Mela


R.N. Sadasivan
Editor-Sonna Kodum


R. Ragu
Legal Advisor

V.G. Ravindranath
Internet & Computer

V.G. Gridharan
KUSO Jobs

T.R. Rajesh Khanna
Asst. Internet & Computer

M.N. Yogeshwari
Asst. Internet & Computer

R.R. Venkatesh
Photographer

B.M. Srinivas
Transportation